Основи економіки
(Основи економіки)

Основи економіки є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей.  Навчальна дисципліна “Основи економіки” вивчає загальні закономірності економічної організації суспільства, ринковий механізм господарювання, організаційно-правові форми підприємництва, роль і функції держави в ринковій економіці, проблеми перехідної економічної системи, форми міжнародних економічних відносин у контексті інтернаціоналізації та глобалізації господарського життя в сучасному світі.

Для вивчення курсу «Основи економіки» студентами неекономічних спеціальностей згідно навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей передбачено 90 академічних годин / 3 кредити ESTC, в тому числі:

 • аудиторних – 60 години, з них  30 годин – лекційні 30 годин – семінарські (практичні);
 • самостійна робота – 30 години.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів наукового економічного мислення, навичок пізнання реальних економічних процесів і явищ, вміння аналізувати конкретні економічні ситуації та приймати раціональні економічні рішення.

Завдання курсу:

 • обґрунтування загальних засад економічного життя суспільства;
 • розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;
 • дослідження ролі економічних знань у розробці шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему;
 • з’ясування механізму використання економічних законів, закономірностей, принципів управління людьми у процесі господарської діяльності;
 • вивчення специфічного характеру економічної ролі держави у регулюванні різноманітних економічних процесів та явищ на різних стадіях розвитку ринково орієнтованих економічних систем;
 • аналіз тенденцій розвитку світової економіки, проблем її глобалізації у сучасних умовах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • особливості предмету та функції економічної теорії;
 • основні поняття, закони,  категорії, закономірності економічного розвитку;
 • функціональний взаємозв’язок між суспільними потребами та економічними ресурсами;
 • структурні елементи економічної системи та їх еволюцію;
 • типи та форми власності;
 • етапи становлення ринкових відносин, види ринків та їх інфраструктуру;
 • механізм функціонування ринку, закони попиту та пропозиції;
 • проводити розрахунки стосовно параметрів ринкової рівноваги еластичності попиту та пропозиції;
 • сутність, витоки та види конкуренції та монополізму;
 • організаційні форми підприємництва та види підприємств;
 • сучасні теорії витрат виробництва, розрахунок різних видів витрат та обчислення прибутку;
 • механізми формування та розподілу доходів суб‘єктів ринкової економіки;
 • сучасні концепції макроекономічної політики;
 • форми, методи та інструменти регулювання економіки;
 • сучасну фінансово-кредитну систему;
 • інституційні перетворення в Україні;
 • структуру національної економіки;
 • зміст та фактори економічного зростання;
 • сутність макроекономічної рівноваги та нестабільності;
 • закономірності розвитку світового господарства та основні форми міжнародних економічних відносин.

Вміти:

 • вільно володіти та творчо підходити до проблем, які обговорюються на семінарських заняттях;
 • користуватись різноманітними методами аналізу: системним, структурно-логічним, графічним, табличним, порівняльним, статистичним тощо.
 • аргументовано доводити власну думку стосовно запропонованих тем курсу;
 • альтернативно мислити по дискусійних питаннях економічної теорії;
 • систематизувати отриману інформацію та робити власні висновки й узагальнення;
 • успішно проводити необхідні підрахунки по практичних завданнях.
Форма підсумкового контролю: залік