Основи економіки
(Основи економіки)

Основи економіки є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей.  Навчальна дисципліна “Основи економіки” вивчає загальні закономірності економічної організації суспільства, ринковий механізм господарювання, організаційно-правові форми підприємництва, роль і функції держави в ринковій економіці, проблеми перехідної економічної системи, форми міжнародних економічних відносин у контексті інтернаціоналізації та глобалізації господарського життя в сучасному світі.

Для вивчення курсу «Основи економіки» студентами неекономічних спеціальностей згідно навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей передбачено 90 академічних годин / 3 кредити ESTC, в тому числі:

  • аудиторних – 60 години, з них  30 годин – лекційні 30 годин – семінарські (практичні);
  • самостійна робота – 30 години.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів наукового економічного мислення, навичок пізнання реальних економічних процесів і явищ, вміння аналізувати конкретні економічні ситуації та приймати раціональні економічні рішення.

Завдання курсу:

  • обґрунтування загальних засад економічного життя суспільства;
  • розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;
  • дослідження ролі економічних знань у розробці шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему;
  • з’ясування механізму використання економічних законів, закономірностей, принципів управління людьми у процесі господарської діяльності;
  • вивчення специфічного характеру економічної ролі держави у регулюванні різноманітних економічних процесів та