Підприємництво та бізнес культура
(Підприємництво та бізнес культура)

Підприємництво і бізнес культура

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна 

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год. / 2.5 кредита ECTS із них: 

Лекцій: 14 год. 

Практичних занять: 16 год. 

Самостійної роботи: 51 год. 

Форма підсумкового контролю: залік