БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ
(Банківський маркетинг)

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 1.5 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 4 год.

Лабораторних занять: 12 год.

Практичної роботи: 8 год.

Самостійної роботи: 30 год.

Автор: к.е.н. Бабух І.Б.

Форма підсумкового контролю: залік