Інноваційний менеджмент та маркетинг
(ІМтаМ)

Інноваційний маркетинг та менеджмент

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова, циклу природничо-наукової підготовки

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 26 год.

Практичні заняття: 26 год.

Самостійної роботи: 92 год.

Автор: доц. Буднікевич Ірина Михайлівна

Форма підсумкового контролю: іспит.