ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ
(ІТР)

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ

Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 216 год. / 6 кредитів ECTS із них:

Лекцій: 30 год.

Практичних занять: 54 год.

Індивідуальної роботи: 6 год.

Самостійної роботи: 126 год.

Автор: асист. Венгер Є.І.

Форма підсумкового контролю: іспит.