ЛОГІСТИКА
(Л)

ЛОГІСТИКА

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 30 год.

Лабораторних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Палівна

Форма підсумкового контролю: іспит