МАРКЕТИНГ (для спеціальності "Маркетинг")
(Маркетинг ("М"))

МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: ормативна з циклу професійної підготовки для спеціальності 075 Маркетинг

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 360 год. / 10 кредитів ECTS

із них:

ЧАСТИНА 1 (180 год. / 5 кредитів ECTS):

Лекцій: 30 год.

Лабораторних занять: 36 год.

Індивідуальної роботи: 6 год.

Самостійної роботи: 108 год.

Автор: проф. Буднікевич Ірина Михайлівна 

Форма підсумкового контролю: іспит