Маркетинг (для спеціальності "Маркетинг")
(Маркетинг ("М"))

МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна з циклу природничо-наукової підготовки для галузі знань 03.05 – Економіка та підприємництво.

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 360 год. / 10 кредитів ECTS

із них:

ЧАСТИНА 1 (180 год. / 5 кредитів ECTS):

Лекцій: 30 год.

Лабораторних занять: 36 год.

Індивідуальної роботи: 6 год.

Самостійної роботи: 108 год.

Форма підсумкового контролю: залік.


Автори: доцент Буднікевич Ірина Михайлівна та асистент Баранник Олександр Анатолійович