МАРКЕТИНГ ОСВІТИ
(МОсвіти)

МАРКЕТИНГ ОСВІТИ
 
Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS:
72 год. / 2 кредити ECTS із них: 

Лекцій:
8 год. 

Практичних занять:
16 год. 

Індивідуальної роботи:
0 год.

Самостійної роботи:
48 год.
Форма підсумкового контролю: залік.
Автор: к.е.н. Крупенна Інга Анатолівна