МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ
(Маркетинг послуг)

МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова, цикл

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредита ECTS, з них:

Лекцій – 18 год.

Практичних занять – 36 год.

Самостійної роботи – 18 год.

Форма підсумкового контролю – залік