МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
(Маркетингова політика розподілу)

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредити ECTS із них:

Лекцій: 17 год.

Практичних занять: 34 год.

Індивідуальної роботи: 4 год.

Самостійної роботи: 57 год.

Автор: доцент Черданцева Ірина Геннадіївна

Форма підсумкового контролю: залік