МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ
(МА)

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 60 год. / 2 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 15 год.

Практичних занять: 15 год.

Самостійної роботи: 36 год.

Автор: к.е.н. Гавриш Ірина Іванівна

Форма підсумкового контролю: залік