МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
(Маркетингові дослідження)

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS із них:

Лекцій: 30 год.

Лабораторних занять: 30год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: д.е.н., професор Ірина Михайлівна Буднікевич

Форма підсумкового контролю: іспит.