МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
(ММ)

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

Лекцій: 30 год

Практичних занять: 30 год

Самостійної роботи: 60 год

Автор: 

Форма підсумкового контролю: залік