ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЙ
(Організація бізнес-презентацій)

ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредити ECTS

із них:

Лабораторних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 60 год.

Автор: асистент Чорний Тарас Ярославович

Форма підсумкового контролю: залік