Інновації та інноваційна економіка
(ІІЕ)

Інноваційа економіка

Характеристика навчальної дисципліни: норматвна 

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредитів 

із них:

Лекцій: 15 год.

Практичні заняття: 15 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: д.е.н., проф. Буднікевич Ірина Михайлівна

Форма підсумкового контролю: іспит.