ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ У МАРКЕТИНГУ
(Основи дизайну)

Технології дизайну у маркетингу

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредити ECTS

із них:

Лекцій: 30 год.

Лабораторних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 30 год.

Автор: Вардеванян Вардан Альбертович

Форма підсумкового контролю: залік