ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ
(PR)

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS, із них:

Лекцій: 30 год.

Лабораторних занять: 34 год.

Індивідуальної роботи: 4 год.

Самостійної роботи: 112 год.

Викладач: к.е.н., доц. кафедри маркетингу  Кифяк Олександр Васильович

Форма підсумкового контролю: залік.