МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
(МПП)

МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS із них:

Лекцій: 30 год.

Практичних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: к.е.н., доц. Кифяк О.В., к.е.н. Гончар Вадим Іванович

Форма підсумкового контролю: іспит