Регіональна економіка
(РЕ_Маркетинг)

Регіональна економіка

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. /  4 кредитb ECTS, із них:

лекцій: 34 год.

практичних занять: 34 год.

індивідуальної роботи: 4 год.

самостійної роботи: 82 год.

Викладач: к.е.н., доц. кафедри маркетингу  Кифяк Олександр Васильович

Форма підсумкового контролю: іспит.