МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(МНД)

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредити ECTS із них:

Лекцій: 14 год.

Практичних занять: 14 год.

Самостійної роботи: 92 год.

Автор: д.е.н., проф. І.М.Буднікевич

Форма підсумкового контролю: залік