СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
(Стратегічний маркетинг)

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредита ECTS, з них:

Лекцій – 17 год.

Практичних занять – 51 год.

Самостійної роботи – 57 год.

Форма підсумкового контролю – іспит