ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
(ТІП)

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год. / 2,5 кредити ECTS із них:

Лекцій: 17 год.

Практичних занять: 34 год.

Самостійної роботи: 30 год.

Автор: асист. Венгер Є.І.

Форма підсумкового контролю: іспит