ТОВАРОЗНАВСТВО
(ТЗ)

ТОВАРОЗНАВСТВО

Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредити ECTS

із них:

Лекцій: 15 год.

Практичних занять: 15 год.

Самостійної роботи: 60 год.

Автор: асист. Клипач А. Я.

Форма підсумкового контролю: залік