Товарознавство
(Товарознавство)

"ТОВАРОЗНАВСТВО"

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована
Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 108 год./ 3 кредити ECTS
із них:
Лекцій: 14 год.
Практичної роботи: 17 год.
Індивідуальної роботи: 3 год.
Самостійної роботи: 74 год.
Автор: асист. Клипач А. Я.
Форма підсумкового контролю: залік.