ТУРИСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
(ТМ)

ТУРИСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
 
Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS:
90 год. / 3 кредити ECTS із них: 

Лекцій:
15 год. 

Практичних занять:
30 год. 

Самостійної роботи: 45 год.
Форма підсумкового контролю: залік.
Автор: к.е.н., доцент Крупенна Інга Анатолівна