Університетська освіта
(УО_Маркетинг)

"УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА"

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредитів ECTS із них:

Лекцій: 17 год.

Практичних занять: 17 год.

Самостійної роботи: 38 год.

Автор: асист. Руденко М.М.

Форма підсумкового контролю: залік.