УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ
(УБ)

УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. /  кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 17 год.

Практичних занять: 17 год.

Індивідуальної роботи: год.

Самостійної роботи: 20 год.

Автор: асистент Вардеванян Вардан Альбертович

Форма підсумкового контролю: іспит