УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ
(УКР)

УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова з циклу природничо-наукової підготовки

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 17 год.

Практичних занять: 17 год.

Самостійної роботи: 20 год.

Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

Форма підсумкового контролю: залік.