УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
(УпрПрод)

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 72 год./ 2 кредити ECTS

із них:

Лекцій: 12 год.

Лабораторних: 12 год.

Самостійної роботи: 46 год.

Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

Форма підсумкового контролю: залік