Управління ризиками у підприємницькій діяльності
(Управління ризиками у підприємницькій діяльності)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 5 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 16 год.

Практичних занять: 18 год.

Самостійної роботи: 20 год.

Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

Форма підсумкового контролю: залік.