Фінансовий облік (скорочена форма)
(Фінансовий облік (скорочена форма))

Мета : засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Завдання: вивчення методів і організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів з використанням прогресивних форм і національних стандартів

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

Загальнофункціональні знання і навички:

- Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

- Первинну і зведену бухгалтерську документацію по всіх об’єктах обліку;

- Господарські процеси, операції, ситуації, що виникають в процесі ведення

бухгалтерського обліку;

- Бухгалтерські записи, що здійснюються на підставі господарських операцій за звітний період;

- Бухгалтерські регістри, журнали, Головну книгу, зведену документацію, звітність;

- Організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

Функціональні знання і навички:

- Формувати облікову політику підприємства;

- Відображати  облік  грошових  коштів  в  касі  і  на  рахунках  в  банках,

поточних  фінансових  інвестицій,  розрахунків  з  покупцями  і  замовниками,  з різними  дебіторами,  підзвітними  особами,  по  претензіях,  по  витратах  майбутніх періодів;

-  Відображати  облік  короткострокових  позик,  поточної  заборгованості  за довгостроковими зобов’язаннями, розрахунків з постачальниками, учасниками, з іншими кредиторами;

-   Виконувати   розрахунки   по   податках   і   платежах,   по   нарахуванню дивідендів;

- Відображати облік довгострокових зобов’язань;

- Відображати облік формування власного капіталу;

- Виконувати групування і оцінку основних засобів;

- Відображати в аналітичному і синтетичному обліку рух основних засобів;

- Нарахувати амортизацію і знос основних засобів;

- Відображати витрати на поліпшення і утримання основних засобів;

- Проводити оцінку і облік руху нематеріальних активів;

- Проводити облік інвестицій і інших необоротних активів;

- Проводити оцінку і облік руху запасів;

- Проводити оцінку і облік руху виробничих запасів;

- Проводити розрахунки з оплати праці;

- Скласти первинну документацію по нарахуванню заробітної плати;

- Відображати в аналітичному і синтетичному обліку розрахунки з оплати праці, утриманням із заробітної плати;

- Проводити розрахунки і облік зборів по страхуванню;

-  Формувати  склад  витрат,  що  включаються  до  собівартості  продукції, робіт, послуг і їх угрупування;

- Відносити прямі матеріальні витрати, витрати з оплати праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати на собівартість продукції;

-   Облікувати   адміністративні   витрати   і   списувати   їх   на   фінансові результати діяльності підприємства;

- Виправляти помилки і вносити зміни у фінансові звіти.