Основи бухгалтерського обліку (для матфаку)
(Основи БО)

1.1. Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» є формування теоретичних знань і практичних навиків обліку господарської діяльності підприємств  для потреб управління.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Завдання вивчення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» полягає у оволодінні навичками системного, вартісного, безперервного і документального відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та звітності підприємства.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни  «Основи бухгалтерського обліку» студент повинен:

знати:

  • особливості бухгалтерського обліку;
  • понятійно-категоріальний апарат, що застосовується в теорії бухгалтерського обліку;
  • сукупність методичних прийомів обробки облікової інформації;
  • техніку відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках за допомогою подвійного запису і узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку;
  • причини, характер та способи виправлення помилок у бухгалтерських регістрах.

       вміти:

  • здійснювати вимірювання господарських засобів і процесів;
  • відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку у їх взаємозв’язку і взаємозалежності;
  • виконувати зведення та групування облікових даних у відповідних регістрах бухгалтерського обліку;
  • узагальнювати облікову інформацію у вигляді звітності;
  • організовувати облік на промислових підприємствах, що займаються комерційною діяльністю.