Вступ у спеціальність (Кафедра Обліку і аудиту)
(Вступ у спеціальність_1)

Дисципліна „Вступ до спеціальності” формує у студентів систему сучасних знань щодо майбутньої професії (теорії, методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації, складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття рішень).

Мета:
ознайомлення студента зі змістом майбутньої професії, її значенням і можливостями працевлаштування . - формування у студента свідомого розуміння об’єктивної необхідності вивчення загальноосвітніх предметів, потреби у цих знаннях при веденні обліку, економічного аналізу та в управлінні.
В результаті вивчення дисципліни „Вступ до спеціальності” студент повинен:

  • знати: зміст модульної програми у відповідності з цілями навчання та змістом матеріалу в модулях.
  • вміти: застосовувати набуті знання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, при проходженні практик, у фаховій діяльності; застосувати отримані на заняттях знання під час усіх видів практичних занять, що проводяться з викладачем. організувати свою економічну пізнавальну діяльність, самоконтроль і самоаналіз;самостійно здобувати нові знання.