Звітність підприємств
(Звітність підприємств_1)

В результаті вивчення курсу «Звітність підприємств» студенти отримують можливість підвести підсумок вивченого в попередні роки навчання, систематизувати набуті знання щодо послідовності облікового процесу, відображення даних про окремі господарські операції у звітності. Даний курс дозволяє зрозуміти, що не існує окремо фінансового, управлінського та податкового обліку. На підприємствах, у більшості випадків, функціонує одна єдина система бухгалтерського обліку, що поєднує в собі управлінську, фінансову і податкову підсистеми.

1.1 Метою вивчення курсу "Звітність підприємств" є надання студентам знань про обсяг і форми державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, методику їх складання, узгодженість окремих показників звітності, відображених у різних формах, порядок затвердження та оприлюднення бухгалтерської звітності.

1.2 Основні завдання

Основні завдання дисципліни «Звітність підприємств»: вивчення основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують складання звітності підприємств; вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам; пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце та роль в оцінюванні діяльності підприємства; вміння готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності інформацію; вміння заповнювати будь-які форми звітності, забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-         призначення звітності підприємства, її склад та вимоги до складання;

-         основні принципи складання звітності та порядок підготовки інформації;

-         нормативно-правові документи, що регламентують порядок складання і подання державної звітності;

-         порядок виправлення помилок та внесення змін у звітність підприємства;

-         правила подання та відповідальність за несвоєчасне подання звітності підприємства;

Студент повинен вміти:

-         застосовувати облікові дані для складання звітності, визначати основні показники звітності;

-         визначати та оцінювати вартість активів та пасивів підприємства, відображати їх у звітності;

-         перевіряти узгодженість окремих показників звітності;

-         складати основні форми державної фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності;

-         аналізувати фінансову звітність підприємства, застосовуючи відповідні методичні прийоми;

-         використовувати дані фінансової звітності для прийняття ефективних управлінських рішень.

1.3 Розрахунок годин за видами занять:

Для вивчення курсу «Звітність підприємств» студентами спеціальності «Облік і аудит» навчальним планом передбачено 135 академічних годин, в тому числі:

1)     аудиторних – 51 години;

з них:

- лекційних 17 годин;

- семінарських (практичних) 34 години;

2) самостійна робота – 84 години.

З метою забезпечення нормального ходу навчального процесу та ефективності оволодіння теоретичним і практичним матеріалом з курсу «Звітність підприємств» передбачені наступні різновиди навчальної роботи та форми поточного контролю залишкових знань:

1)     підготовка конспекту лекцій;

2)     виконання контрольних робіт;

3)     підготовка та виклад інформаційно-аналітичних доповідей (ІНДЗ, рефератів, фіксованих виступів);

4)     формування понятійно-термінологічного апарату (глосарію).