Фінансовий облік I
(ФО І)

1.1. Мета: опанування теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

1.2. Завдання полягають у наданні знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку активів на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

Компетенції у результаті вивчення професійно-орієнтованої дисципліни „Фінансовий облік І” студент повинен:

Знати: зміст модульної програми відповідно до цілей навчання та змістом матеріалу в модулях.

Вміти: заповнювати типові первинні документи відповідно до вимог їх оформлення, генерувати бухгалтерські проводки у журналі операцій, створювати аналітичні та синтетичні регістри обліку, головну книгу та складати фінансову звітність.

Розуміти: економічний зміст термінології відповідно до вимог П(С)БО для правильного ведення обліку та складання звітності.