Фінансовий облік 2
(Фінансовий облік 2)

 

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета: формування у студентів системи знань та практичних навичок з методики обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів підприємства, підготовка та подання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування і прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкту.

Дисципліна «Фінансовий облік - 2» базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік - 1» та тісно пов’язана з дисциплінами «Облік та звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств», «Організація бухгалтерського обліку».

 2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

 - володіння нормативно-правовою базою, що регламентує питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

- знання існуючих підходів до оцінки облікових об’єктів;

- знання специфіки документального оформлення операцій з власним капіталом, розрахунків за зобов’язаннями підприємства, доходів, витрат та фінансових результатів та вміння щодо ведення первинного обліку даних об’єктів;

- вміння здійснювати групування та узагальнення господарських операцій в системі регістрів бухгалтерського обліку;

- знання вимог до організації аналітичного обліку пасивів підприємства.

 3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Дисципліна «Фінансовий облік – 2» є базовою для формування професійних компетенцій фахівців з напряму підготовки «Облік і оподаткування». Набуті знання будуть реалізовані на посадах, пов’язаних з веденням обліку у суб’єктів господарювання різних сфер економічної діяльності, консультуванням з питань обліку, аналізу та оподаткування, наданням аудиторських послуг.