Глобальна економіка
(Глобальна економіка)

Нормативна навчальна дисципліна «Глобальна економіка» для підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. 

Вид контролю: іспит