Інформаційний менеджмент
(ІМ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(для студентів напряму підготовки 073 "Менеджмент") 10-ий семестр

Розрахунок годин за видами занять:

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 135 год. / 4,5 кредити ECTS із них:

Лекцій: 30 годин;

Семінарських (практичних): 15 годин;

Самостійна робота: 90 годин;

Форма підсумкового контролю: залік.