Ринок праці
(Ринок праці)

Мета курсу полягає в наданні студентам можливості оволодіти системою знань про ринок праці та вміннями і навичками в сфері формування і регулювання його механізмів, зокрема, у визначенні місця ринку праці в економічній системі країни; розкритті концепцій регулювання соціально-трудових відносин, механізму саморегулювання, державного та колективно-договірного регулювання ринку праці, моделей регулювання ринку праці в залежності від типу економічної системи країни, суб’єктів структури та інфраструктури ринку праці, методів державного регулювання ринку праці, основних напрямів та принципів сучасної політики зайнятості. Дисципліна - нормативна; для напрямку підготовки 0305 Економіка та підприємництво, спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 4 кредитів ECTS із них: Лекцій: 30 год. Практичних занять: 30 год. Самостійної роботи: 90 год. Форма підсумкового контролю: іспит