Статистика праці
(Статистика праці)

Ця дисципліна відноситься до вибіркових курсів, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Курс охоплює методологічні основи статистичного аналізу, методи та прийоми вивчення об’єктивно існуючих соціально-економічних закономірностей у сфері праці, розподілу одиниць, взаємозв’язків, тенденцій розвитку тощо. Названий курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі управління персоналом та економіки праці. Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами статистичних методів збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно явищ та процесів у сфері праці та на ринку праці, які доцільно використовувати в сучасних умовах при проведенні статистичного дослідження.