Економіка праці та соціально-трудові відносини ІІ
(Економіка праці та соціально-трудові відносини ІІ)

 

Динамічне середовище функціонування суб'єктів господарювання обумовило посилення ролі соціально-трудової сфери в забезпеченні їх ефективного функціонування.

Нові підходи, тенденції, напрями, фактори розвитку соціально-трудо-вих відносин та необхідність їх практичного застосування викликають потребу у підготовці висококваліфікованих фахівців як для кадрових служб, так і для інших функціональних підрозділів, здатних управляти соціально-трудовими відносинами та вільно оперувати поняттями "трудові ресурси", "людський капітал", "трудовий потенціал", "персонал", "кадри", "людський капітал", "людські ресурси". Всі ці поняття тісно взаємо-пов'язані між собою, проте мають різну сутність і вимагають відповідного розуміння їх місця в управлінні соціально-трудовою сферою підпри-ємства.