ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
(Територіальний маркетинг)

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійна

Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 90 / 3 кредити ECTS

Лекцій: 22 год.

Семінарських занять: 22 год.

Самостійної роботи: 46 год.

Автор: д.е.н., проф. Буднікевич Ірина Михайлівна

Форма підсумкового контролю: залік