Логістичний менеджмент
(ЛМ)

"ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредита ECTS

із них:

Лекцій: 15 год.

Лаболаторних занять: 15 год.

Самостійної роботи:  90 год.

Автор: к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

Форма підсумкового контролю: іспит