ЛІДЕРСТВО І ДОБРОБУТ
(ЛіД)

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Лідерство і добробут” складена відповідно до освітніх програм підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузях знань 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  теорія і практика підготовки фахівців економічних спеціальностей та керівників нового типу, відданих своїй справі, наділених лідерськими якостями, готових проявляти ініціативу, шукати ефективних рішень, висувати та втілювати в життя найсміливіші задуми, які можуть впевнено впроваджувати інноваційні ідеї та вести за собою інших.

Міждисциплінарні зв’язки: “Економічна теорія”, “Психологія”, “Соціологія”, “Історія економіки та економічної думки”,  “Економічна політика”, “Основи менеджменту”.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Особистісний аспект ефективного лідерства.

2. Колективний аспект ефективного лідерства.