Аграрна економіка
(АЕ)

Найменування показників

Галузь знань, напрями підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,5

 

 

Галузь знань:

                0305 “Економіка і підприємництво”

напрями підготовки:

6.030501 – економічна теорія

Варіативна

 

Модулів – 2

Напрями підготовки:

6.030501 – економічна теорія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

4-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання

реферат_

 

Семестр

Загальна кількість годин - 90

1 -й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

рівень вищої освіти

15 год.

 

Практичні, семінарські

15 год.

 

Лабораторні

0 год.

 

Самостійна робота

60 год.

 

Індивідуальні завдання:.

0 год.

 

Вид контролю: ЗАЛІК

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Аграрна економіка” складена відповідно до освітніх програм підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузях знань 0305 „Економіка і підприємництво”.

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність теоретичних та методологічних основ дослідження аграрної економіки, динаміки розвитку агропромислового виробництва в умовах ринкових відносин та шляхів удосконалення форм господарювання в аграрному секторі.

 

 Міждисциплінарні зв’язки: „Політекономія”, “Економічна історія”, “Розміщення продуктивних сил”, “Макроекономіка”, “Регіональна економіка”, “Національна економіка”, “Інституціональна економіка”, “Економічна політика”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Методологічні основи аграрної економіки та особливості аграрних відносин в механізмі національного господарювання.

2. Форми та механізм реалізації аграрної економіки в сучасних умовах.