Нормування праці
(Нормування праці)

Призначення: Програма вивчення нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни “Нормування праці” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці».

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Нормування праці” є тривалість трудових процесів у часі в конкретних організаційно-виробничих умовах і ефективність його використання у сфері праці.

 

Міждисциплінарні зв’язки: Відповідно до структури навчального плану вивчення курсу “Нормування праці” ґрунтується на знаннях та навичках, що були отримані студентами з таких дисциплін як: “Політекономія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, “Економіка праці та СТВ”, “Економічна кібернетика”, «Управління персоналом», «Бухгалтерський облік», «Теорія економічного аналізу», «Менеджмент», «Соціологія праці», «Трудові відносини на підприємстві» та інших дисциплін.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль І. Трудовий процес як основа нормування

праці

Змістовий модуль ІІ. Організація нормування праці на виробництві.