Логістика
(Л)

ЛОГІСТИКА

для студентів напряму підготовки "Менеджмент"

Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 30 год.

Лабораторних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

Форма підсумкового контролю: іспит.