Self-Brand-Менеджмент
(SBM)

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Self-Brand-менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система організації своєї професійної діяльності, функції self-brand-менеджменту, прийоми та методи раціонального використання робочого часу.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічні засади self-brand-менеджменту.

Змістовий модуль 2.  Зовнішні складові ефективної стратегії self-brand-менеджменту