Економічний розвиток
(Економічний розвиток)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економічний розвиток» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  напряму 6.030501 «Економічна теорія» спеціальності 0305 «Економіка і підприємництво».

До основних категорій, які вивчаються в цій навчальній дисципліні, належать: економічний розвиток, соціально-історичні типи розвитку, сталий розвиток, моделі економічного розвитку, стратегії економічного розвитку тощо.

Вивчення навчальної дисципліни базується на загальних знаннях дисциплін гуманітарного циклу та фундаментальних економічних дисциплін.

Самостійна робота над вивченням дисципліни ставить за мету поглиблення знань, розширення професійного світогляду, формування навичок роботи з навчальною літературою, законодавчими й нормативними актами, періодичною літературою тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні закономірності формування та функціонування економічного розвитку на основі нормативно-правових, інституційних, матеріальних засад, внутрішніх та зовнішніх політичних та соціально-економічних умов.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного розвитку.

Змістовний модуль 2. Сучасні виміри стратегії економічного розвитку.