Міжнародна економіка
(Міжнародна економіка)

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є  надання студентам базових знань і практичних навичок з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної дія­льності з урахуванням світового досвіду.

Основні завдання дисципліни:

ознайомити із сутністю й тенденціями інтернаціоналізації світової еко­номіки;

вивчення форм, методів, суб'єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності;

навчити правильно використовувати принципи вивчення середовища розвитку світової економічної системи;

виявити особливості практики здійснення і механізмів регулю­вання економічних процесів з використанням світового досвіду;

набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і      проце­си у контексті національних інтересів України;

навчити використовувати отримані знання на практиці для розробки стратегії розвитку як окремих підприємств так і національних економік в умовах сучасної світової економічної системи.