Економіка архітектурного проектування
(Економіка архітектурного проектування)

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(повне найменування вищого навчального закладу)

Економічний факультет

____________________________________________________________________________________________

    (назва інституту / факультету)

 

Кафедра Економіки підприємства та управління персоналом

(назва кафедри)

 

 

          

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан

Р.Р. Білоскурський

“______”_______________2018 року

(для факультетських обовязкових  та вибіркових дисциплін,

які читаються на інших інститутах, факультетах)

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 навчальної дисципліни

Економіка архітектурного проектування

(назва навчальної дисципліни)

                Вибіркова

                                                     (вказати: обов’язкова / вибіркова )

Освітньо-професійна програма Архітектура та містобудування

(назва програми)

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

(вказати: код, назва)

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

(вказати: шифр, назва)

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

(вказати: перший бакалаврський/другий магістерський)

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою)

 

Мова навчання українська

                                (вказати: на якій мові читається дисципліна)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці 2018 рік

Робоча програма навчальної дисципліни економіка архітектурного проектування складена                                          (назва навчальної дисципліни)

відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійній  програмі

архітектура та містобудування___________________________                                                                                              (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва)

затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № від «9» від 2 вересня 2018 року).

 

 

Розробники: Кутаренко Наталія Ярославівна, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, кандидат економічних наук

(П.І.Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання)

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та управління персоналом

 

Протокол № 1 від   “29” серпня 2018 року

 

Завідувач кафедри   ______    Лопатинський Ю.М.

                                                      (підпис)             (прізвище та ініціали)        

 

 

Схвалено методичною радою економічного факультету

 

Протокол № 1  від “31серпня  2018 року

 

Голова методичної ради економічного факультету                ______    __Грешко Р.І.__

                                                                                                                                                           (підпис)             (прізвище та ініціали)        

 

_________________________________________________

_________________________________________________

Погоджено з методичною радою інституту / факультету

 (на якому читається дана дисципліна)

 

Протокол № _____  від “____”____________ 2018 року

 

Голова методичної ради інституту / факультету  ______    _______________

                                                                                                                            (підпис)             (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

ÓКутаренко Н.Я., 2018рік

ÓКутаренко Н.Я., 2018рік

1. Мета навчальної дисципліни:

 

Основна мета дисципліни полягає у підготовці спеціалістів за обраним фахом до роботи у ринкових умовах з питань економіки, організації і управління проектуванням у будівництві, засвоєнні студентами базових знань ефективного господарювання, розкритті механізму забезпечення прибутковості проектних і будівельних організацій, їх конкурентоспроможності, а також у наданні студентам професійних економічних знань та якостей, економічного мислення, які визначаються кваліфікаційною характеристикою обраної спеціальності.

Дисципліна «Економіка архітектурного проектування» призначена для надання знань з основних розділів прикладної економіки про організацію проектування, порядку розроблення проектної документації, визначення вартості проектування та моделювання проектних робіт, що здійснюються проектними організаціями як первинними ланками суспільного виробництва у будівельній галузі.

 

2. Результати навчання

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- основні поняття  та категорії з дисципліни, законодавчі та нормативні акти з питань проектування будівництва об’єктів;

- форми і структуру проектно-вишукувальних організацій;

- організацію та управління проектуванням об’єктів будівництва;

- правила, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації будівництва об’єктів;

- ціноутворення та визначення вартості проектно-вишукувальних робіт;

- основні положення календарного та сітьового планування під час розроблення проектної документації;

- основи визначення фінансового стану проектно-вишукувальних організацій;

- методи аналізу і оцінки ефективності використання ресурсів будівництва;

- процеси і принципи ціноутворення на проектні і будівельні роботи, їх особливості в транспортній галузі, шляховому будівництві, житловому і промисловому будівництві, спорудженні аеропортів;

- сутність і критерії економічної ефективності проектування і будівельних організацій;

- базові принципи інвестування та фінансування будівельних проектів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

вміти:

- вирішувати питання організації роботи з розроблення проектно-кошторисної документації будівництва об’єкту та управління проектуванням у будівництві;

- визначати вартість проектних робіт та ціни тендерної пропозиції на виконання проектно-вишукувальних робіт;

- підготовка проектно-вишукувальної організації до розроблення проектної - кошторисної документації будівництва об’єктів;

- визначати сутність і тенденції економіко-господарських процесів в організаціях промислового й цивільного будівництва, транспортній галузі;

- оцінювати участь будівельних організацій в інвестиційних проектах та використовувати методи проектного аналізу ефективності капіталовкладень;

- обґрунтовувати потреби будівельних організацій в основних видах ресурсів;

- аналізувати і оцінювати економічну ефективність використання ресурсів шляхом порівняльного системного аналізу;

- аналізувати господарську діяльність проектних і будівельних організацій, їх фінансово-економічний стан та оцінювати ефективність напрямків їх розвитку;

- розраховувати кошторисну вартість та собівартість проектної документації на будівельну продукцію з урахуванням особливостей транспортної галузі.

 

 

3. Опис навчальної дисципліни

3.1. Загальна інформація

Форма навчання

Рік підготовки

Семестр

Кількість

Кількість годин

Вид підсумко

вого контролю

кредитів

годин

лекції

практичні

семінарські

лабораторні

самостійна робота

індивідуальні завдання

Денна(повна форма)

4

7

3

90

15

15

 

 

60

 

залік

Денна (скорочена форма)

4

8

3

90

16

16

 

 

58

 

іспит

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни (для студентів повної форми навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 1. (Економічні основи діяльності проектних і будівельних організацій)

Тема 1. Будівельна та проектна організації як суб’єкти господарювання.

10

1

1

 

 

8

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Виробничі фонди будівельних організацій

12

2

2

 

 

8

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Основні економічні моделі діяльності будівельних і проектних організацій.

12

2

2

 

 

8

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Визначення вартості проектів (робочих проектів) і робочої документації.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Разом за  ЗМ1

45

7

7

 

 

31

-

-

-

-

-

-

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 2.( Інвестиції у проектуванні та будівництві. Визначення обсягів фінансування)

Тема 5. Ціноутворення на проектну і будівельну продукцію.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Інвесторська кошторисна документація. Склад інвесторської кошторисної документації.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Зміст локальних  і об’єктних кошторисних розрахунків.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Зміст зведених кошторисних розрахунків та складання кошторисної документації на основі укрупнених показників.

12

2

2

 

 

8

-

-

-

-

-

-

Разом за ЗМ 2

45

8

8

 

 

29

-

-

-

-

-

-

Усього годин

90

15

15

 

 

60

-

-

-

-

-

-

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни (для студентів скороченої форми навчання)

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 1. (Економічні основи діяльності проектних і будівельних організацій)

Тема 1. Будівельна та проектна організації як суб’єкти господарювання.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Виробничі фонди будівельних організацій

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Основні економічні моделі діяльності будівельних і проектних організацій.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Визначення вартості проектів (робочих проектів) і робочої документації.

12

2

2

 

 

8

-

-

-

-

-

-

Разом за  ЗМ1

45

8

8

 

 

29

-

-

-

-

-

-

Теми лекційних занять

Змістовий модуль 2.( Інвестиції у проектуванні та будівництві. Визначення обсягів фінансування)

Тема 5. Ціноутворення на проектну і будівельну продукцію.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Інвесторська кошторисна документація. Склад інвесторської кошторисної документації.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Зміст локальних  і об’єктних кошторисних розрахунків.

11

2

2

 

 

7

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Зміст зведених кошторисних розрахунків та складання кошторисної документації на основі укрупнених показників.

12

2

2

 

 

8

-

-

-

-

-

-

Разом за ЗМ 2

45

8

8

 

 

29

-

-

-

-

-

-

Усього годин

90

16

16

 

 

58

-

-

-

-

-

-

 

 

 

3.4. Теми практичних занять

 

Назва теми

1

Будівельна та проектна організації як суб’єкти господарювання.

2

Виробничі фонди будівельних організацій

3

Основні економічні моделі діяльності будівельних і проектних організацій.

4

Визначення вартості проектів (робочих проектів) і робочої документації.

5

Ціноутворення на проектну і будівельну продукцію.

6

Інвесторська кошторисна документація. Склад інвесторської кошторисної документації.

7

Зміст локальних  і об’єктних кошторисних розрахунків.

8

Зміст зведених кошторисних розрахунків та складання кошторисної документації на основі укрупнених показників.

 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань

1

Економічна ефективність інвестицій у будівництві.

2

Еколого-економічні проблеми діяльності підприємства будівельної індустрії.

3

Особливості малих підприємств в будівництві.

4

Стан будівельної галузі в Україні : тенденції розвитку.

5

Особливості законодавчого забезпечення в будівництві.

6

Найбільші будівельні компанії України: стислий опис їх діяльності.

7

Класифікація підприємств будівельної індустрії.

8

Розвиток будівельної галузі у Чернівецькій області.

9

Характерна структура витрат у будівельній галузі: тенденції в Україні.

10

Нормативно-правове регулювання у будівельній галузі.

 

 

 

3.7. Самостійна робота

 

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Економіка архітектурного проектування» включає такі форми:

1. самостійна робота студентів з літературними джерелами та інтернет-ресурсами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу;

2. підготовка до практичних занять;

3. підготовка до виконання модульних завдань;

4. виконання обов’язкових та вибіркових завдань, поданих у карті самостійної роботи студента;

5. систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом (заліком).

Самостійна робота студентів оцінюється викладачем під час проведення практичних занять відповідно до визначених критеріїв.

 

 

Назва теми

1

Будівельна та проектна організації як суб’єкти господарювання.

2

Виробничі фонди будівельних організацій

3

Основні економічні моделі діяльності будівельних і проектних організацій.

4

Визначення вартості проектів (робочих проектів) і робочої документації.

5

Ціноутворення на проектну і будівельну продукцію.

6

Інвесторська кошторисна документація. Склад інвесторської кошторисної документації.

7

Зміст локальних  і об’єктних кошторисних розрахунків.

8

Зміст зведених кошторисних розрахунків та складання кошторисної документації на основі укрупнених показників.

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни

             

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється на семінарських, практичних заняттях та при виконанні індивідуальних завдань.

Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту /заліку).

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту (заліку). Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль – 30 балів.

Поточний контроль

Завданням поточного контролю є перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, умінь аналізувати відповідні явища і процеси, що стосуються системи управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, розробляти рекомендації щодо їхнього покращення, навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати матеріал, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація) під час проведення семінарських, практичних та індивідуальних занять.

Під час проведення практичних занять контроль знань студентів здійснюється у традиційній і нетрадиційній формах. Зокрема, застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

  • експрес-опитування;
  • підготовка рефератів та ІНДЗ;
  • тестування;
  • письмове визначення основних понять;
  • самостійні роботи;
  • розв’язання ситуаційних вправ тощо.

Модульний контроль

Вивчення матеріалу тем навчальної дисципліни передбачається за двома змістовими модулями. Модульний контроль здійснюється у формі контрольної роботи, яка передбачає завдання у декількох варіантах.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка (бали)

Пояснення за

розширеною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35-59

 

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

 

5. Засоби оцінювання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Економіка архітектурного проектування» викладач повинен використовувати наступні навчальні технології:

- на лекціях концентрувати увагу студентів на проблемних питаннях;

- наводити конкретні приклади практичного застосування отриманих на заняттях знань, звертатись до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем;

- заохочувати студентів до дискутування, обміну думками з приводу окремих питань;

- на практичних заняттях організовувати роботу групи;

- практикувати аналіз конкретних виробничих ситуацій;

- організовувати презентації самостійно виконаних робіт;

- використовувати такі активні методи навчання, як елементи ділової гри та мозкова атака.

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю

 

        Контрольні заходи здійснюються викладачем і включають поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі. Формою підсумкового  контролю є іспит (для студентів скороченої форми навчання) та залік (для студентів повної форми навчання).


7. Рекомендована література

7.1. Базова (основна)

1. Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 1: Основи проектування : підручник / Г. В. Гетун. – К. : Кондор, 2012. – 380 с.

2. Машошина Т. В. Смета. Проектирование. Строительство. / Т. В. Машошина. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 136 с.

7.2. Допоміжна

3. Абдрахманова А. А. Теоретичні основи вимірювання ефективності соціально-економічних систем / А. А. Абдрахманова // Бізнес Інформ. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. – № 3. – С. 7-10.

4. Габрель М.М., Моркляник О.І. Соціальні трансформації та житлова політика в Україні // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2004. – Вип. 19. – С. 38-43.

5. ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво.

6. Кліменко В. З. Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд : підручник / В. З. Кліменко, І. Д. Бєлов. – К. : Кондор, 2015. – 572 с.

7. Олюха В. Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми : монографія / В. Г. Олюха. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 302 с.

8. Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів Мінрегіон України; Наказ, Порядок від 16.05.2011 № 45.

9. Просторова організація містобудівних систем [Текст] / М. М. Габрель ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. — К. : Видавничий дім А.С.С., 2004. — 400 с.: рис. — Бібліогр.: с. 377-393.

 

8. Інформаційні ресурси

1. http://www.minregion.gov.ua/1. – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

3. www.scnm.gov.ua – Державний комітет України у справах національностей та міграцій

4. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

5. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

6. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

7. www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

8. www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

9. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

10. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

11. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

 

 

Додатково

(для контролю та самоконтролю роботи студента)

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 (залік)

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)

Кількість балів (залікова робота)

Сумарна

к-ть балів

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

МКР

Т5

Т6

Т7

Т8

МКР

40

100

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

МКР – модульна контрольна робота.

 

 (екзамен)

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)

Кількість балів (екзамен)

Сумарна

к-ть балів

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

МКР

Т5

Т6

Т7

Т8

МКР

40

100

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

МКР – модульна контрольна робота.